گرفتن آبادی در تراوین

توسط

برای هر منبع دو نوع آبادی موجود است. ننوع اول تنها یک نوع منبع تولید می کند و نوع دوم گندم نیز در کنار منبع اصلی تولید می کند. زمانی که یک آبادی تسخیر می کنید این آبادی تنها تولیدی دهکده ای که از آن آبادی را تسخیر کرده اید را افزایش خواهد داد. این افزایش به…