گرفتن کتیبه و نقشه ساخت در تراوین

توسط

برای گرفتن کتیبه شما در ابتدا نیاز به ساخت خزانه داری دارید پس از ساخت خزانه داری شما باید به دهکده ای که دارای کتیبه می باشد حملۀ عادی کنید و باید در بین لشکریان خود قهرمان را نیز ارسال کرده باشید و با استفاده از منجنیق خزانه داری دهکده ی دارای کتیبه و یا نقشه ساخت…