تسخیر دهکده(چیف کردن)در تراوین

توسط

1-آماده شدن برای اینکه قادر به تربیت چیف باشید ابتدا باید آن را در دارالفنون سطح 20 تحقیق کنید (به همچنین اگر نژاد اکانت شما توتن باشد به اردوگاه سطح 5 و اگر نژاد اکانت شما رومی و یا گول باشد به اردوگاه سطح 10 نیاز خواهید داشت). بعد از آن شما قادر به تربیت آن در قصر و یا اقامتگاه می باشید، به شرطی…