تسخیر دهکده(چیف کردن)در تراوین

توسط

1-آماده شدن برای اینکه قادر به تربیت چیف باشید ابتدا باید آن را در دارالفنون سطح 20 تحقیق کنید (به همچنین اگر نژاد اکانت شما توتن باشد به اردوگاه سطح 5 و اگر نژاد اکانت شما رومی و یا گول باشد به اردوگاه سطح 10 نیاز خواهید داشت). بعد از آن شما قادر به تربیت آن در قصر و یا اقامتگاه می باشید، به شرطی…

ایجاد دهکده جدید

توسط

شروع بازی   وقتی شما دارای قصر سطح 10، 15 و یا 20 هستید و یا اقامتگاه سطح 10 و یا 20 دارید و امتیاز فرهنگی کافی نیز دارید، قادر به تسخیر دهکده و یا ساخت آن می باشید.برای ساخت دهکدۀ جدید شما نیاز به 3 مهاجر و خانۀ خالی در نقشه دارید. برای تسخیر دهکده شما نیاز به رئیس/رئیس قبیله/سناتور و دهکدۀ موجود (دهکدۀ بازیکن…